Projectontwikkeling

Een gemeente verkocht grond. Een projectontwikkelaar ging aan de slag met het aan de man brengen van een te bouwen woningencomplex. De toekomstige eigenaren verenigden zich. Verkiezingen wierpen hun schaduwen vooruit, net als veranderde economische verwachtingen en financiële behoeften. Er ontstonden kwesties over de BTW, de sportvoorziening, de gebiedsinrichting, de grondprijs, het ontwerp, enzovoorts. Kortom, er moest een aanvullende set afspraken komen en daarover bereikte men geen overeenstemming. Een gang naar de rechter werd overwogen, maar er waren redenen om daar vooralsnog van af te zien.

In afzonderlijke gesprekken bracht de bemiddelaar voor zichzelf ieders onderhandelingsruimte, prioriteiten en belangen in beeld. Enkele gezamenlijke bijeenkomsten brachten voor verschillende kwesties en enkele immateriële aangelegenheden passende oplossingen. De grondprijs bleek de halszaak. Een akkoord werd bereikt over de aanpak. Twee taxateurs zouden de waarde ramen van de verschillende typen woningen na oplevering. De precieze opdracht werd gezamenlijk omschreven, net als de kwaliteitseisen waaraan de te benoemen taxateurs moesten voldoen. De beide taxaties zouden worden gemiddeld, tenzij men overeenstemming kreeg over één ervan. Een bijzonder aspect van het bemiddelingstraject was de noodzaak tussentijds openbaar te rapporteren. Dit gold voor de gemeente en de vereniging. Men kwam overeen om elkaar vooraf te informeren over hoe tussentijds gerapporteerd zou worden. Langs deze weg werd ten slotte overeenstemming bereikt. Het nam daarna enige tijd om de vaststellingsovereenkomst zorgvuldig aan te sluiten op de eerdere overeenkomsten. De doorlooptijd bedroeg zes maanden.