ir. W.F. (Walter Frank) Westgeest

ir. W.F. (Walter Frank) Westgeest

Focus 
Door mijn inhoudelijke kennis van de techniek en het bouwproces kan ik het geschil terugbrengen naar de afzonderlijke componenten en de essentie. Dossiers met grote omvang en complexiteit worden overzichtelijk gemaakt door het luisteren naar partijen (of lezen van dossiers) en samenvatten. Respect voor ieders positie en mening blijft hierbij overeind.

Ervaring
Sinds het begin van de jaren ’90 ben ik als adviseur betrokken bij vele geschillen in de bouw. Destijds vormden bouwgeschillen een van de pijlers van mijn adviesbureau dat opereerde op het gebied van bouwtechniek, bouwfysica, technische installaties, programma’s van eisen en contractvorming. Sinds een aantal jaren betreft mijn werk uitsluitend geschillen in bouw, vastgoed en –infra. 
De rol die ik inneem wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). Het kan zijn die van adviseur, bemiddelaar, mediator of deskundige. Ik wordt als mediator dan wel deskundige soms ook benoemd door Rechtbank, Gerechtshof of de Raad voor Arbitrage voor de Bouw.
Mijn expertise betreft nagenoeg alle technische disciplines, projectmanagement, ontwerp en advisering en contractvorming.

Achtergrond
Mijn kennismaking met de bouw kwam door mijn familie: ik werkte in mijn jeugd bij het aannemersbedrijf van twee van mijn ooms en later ook bij het architectenbureau van twee andere ooms. Deze belangstelling bij en betrokkenheid met de bouw is nooit meer weggegaan.
Mijn studie Technische Natuurkunde aan de TU in Delft leek aanvankelijk in een andere richting te wijzen, maar kwam via vakken zoals akoestiek, technische installaties, energie, vocht en warmtetransport uiteindelijk aan bij (afstudeer)projecten over brandveiligheid in verkeerstunnels en bij TNO Bouw.
Werkervaring heb ik opgedaan bij een adviesbureau op het gebied van glas- en geveltechniek. Daarna ben ik bijna 20 jaar mede-eigenaar geweest van een adviesbureau voor bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en bouwtechniek. 
Mijn projecten betroffen onder andere rechtbanken, politiebureaus, gevangenissen, (overheids)kantoren, universiteitsgebouwen, gemeentekantoren, ziekenhuizen, monumenten en grote luxe villa’s.
Een greep uit de bonte collectie technische onderwerpen die ik in de loop der jaren heb behandeld: tegelwerken, lekkages, corrosie, binnenklimaat, metselwerk, glas, metalen gevels, houten gevels, keukenbladen, dekvloeren, ventilatie-installaties, schilderwerk, windschade, verzakkingen, betonwerken, sloopwerk, asbestsanering enz. 
De niet technische aspecten die in al deze geschillen een minstens gelijkwaardige rol speelden zijn: meer- en minderwerk, vertraging, interpretatie van bestek en contractstukken, overeenstemming met normen en bouwregelgeving, calculaties van (herstel)werkzaamheden, ontwerp- of uitvoeringsfout, besluitvorming en verslaglegging in de diverse bouwvergaderingen, gelijkwaardigheid van voorgeschreven bouwstoffen en werkwijzen, verzekeringskwesties, arbeidsomstandigheden, letselschades enzovoorts.
Ik ben MfN registermediator, erkend rechtbankmediator en bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators.

Werkwijze
Elk geschil is uniek en daarmee ook de aanpak ervan. Het begin is echter vrijwel altijd hetzelfde. Door een kort verkennend (soms telefonisch) contact met de betrokken partijen kan ik mij een beeld vormen van de kwestie en een geschikte aanpak selecteren. Partijen hebben vaak ook al een idee hoe ik hen als neutrale en onpartijdige deskundige kan helpen. Het heeft de voorkeur om in een eerste overleg met partijen te besluiten welke aanpak gekozen wordt. Hierbij loopt het scala van de strikt formele mediation via de veel vrijere bemiddeling – waarbij de bemiddelaar desgevraagd een (deel)oordeel kan geven – tot het schrijven van een al dan niet bindend advies waarin op basis van overlegde informatie en hoor en wederhoor een onderbouwd oordeel over de kwestie wordt geschreven. Bij de gekozen werkwijze hoort een overeenkomst waarin de voorwaarden van de gekozen methode van geschiloplossing worden vastgelegd. Hierna volgen eventueel meerdere gesprekken, afzonderlijk of gezamenlijk. Na het bereiken van een (gedeeltelijk) akkoord kan bij mediation en bemiddeling een vaststellingovereenkomst worden opgesteld. In andere gevallen volgt een geschreven al of niet bindend advies.

w.f.westgeest@deprojectbemiddelaar.nl

06 5064 7334