ir. H.F.A. (Huub) Sprangers

ir. H.F.A. (Huub) Sprangers

Focus 
Ik ben sterk in complexe dan wel weerbarstige geschillen. Bij ‘complex’ gaat het om een samenspel van meerdere kwesties. Bij ‘weerbarstig’ spelen ook immateriële zaken een rol.

Ervaring
Sinds 1998 houd ik mij bezig met geschilbemiddeling in de bouw. Ik bemiddelde onder meer op verzoek van ACB (VNO/NCW), van de rechtbanken van Amsterdam, Breda, Den Haag en Rotterdam en van de gerechtshoven van Amsterdam en Den Haag. Mijn opdrachtgevers zijn ondernemingen (van beursgenoteerd tot kleinbedrijf), overheden (hogere en lagere) en particulieren (vaak stichtingen, verenigingen en dergelijke).

De kwesties die aan mij in de loop der jaren zijn voorgelegd lopen uiteen. Ik bemiddelde succesvol in geschillen over tunnels, funderingen, duikers, verbouwingen (van zowel huizen als bedrijven), nieuwbouw (idem), projectontwikkeling (woningbouw), bouwschade, bouwkosten (meerwerk) enzovoorts, maar ook bij stagnerende onderhandelingen over bedrijfssplitsing, bedrijfsovername en samenwerking. Mijn ruime ervaring en brede werkveld noemen partijen een voordeel. In evaluaties scoor ik ruim bovengemiddeld op snelheid, resultaat, onpartijdigheid en zorgvuldigheid.

Achtergrond
Ik studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en ongeveer anderhalf jaar Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Tussendoor verdiepte ik mij professioneel in muziek. Na mijn ingenieursexamen werkte ik in het bedrijfsleven achtereenvolgens als senior projectleider, zelfstandig ondernemer, investeerder en adviseur. Ik vervulde daarnaast vele bestuursfuncties in de werelden van theater, sport, zorg en beroep. Ik was onder meer oprichter, voorzitter en erevoorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Ik zat van 2002 tot en met 2011 in het Bestuur van het Nederlands Mediation Instituut en was van 1999 tot 2006 voorzitter van de Vereniging Bouwmediators.

Werkwijze
Als bemiddelaar behandel ik een geschil (of kwestie) als een project. Elke opdrachtomschrijving is uniek, met kenmerken die partijen passen. Ik treed afwisselend op als manager, onderhandelaar, planner, gespreksleider, coach en materiedeskundige. Ik overleg met partijen afzonderlijk en gezamenlijk. De afzonderlijke gesprekken dienen om de snelheid en de effectiviteit van de bemiddeling te bevorderen en om zicht te krijgen op het gehele palet van achterliggende oorzaken. De gezamenlijke gesprekken dienen (1) om speelveld en spelregels in beeld te brengen, (2) om helderheid over de tegenstrijdige, gedeelde en verenigbare belangen te verkrijgen, (3) om criteria voor de toetsing van mogelijke oplossingen te ontwikkelen en (4) om knopen door te hakken. Voor specifieke vraagstukken gebruik ik, indien partijen er zelf niet uitkomen, het middel van (bindend) advies op basis van een gezamenlijk opgestelde opdracht. Mijn doel is het bereiken van een door de partijen gedragen degelijke oplossing, die is vastgelegd en door hen ondertekend. Als dit doel naar mijn oordeel onbereikbaar is, verschaf ik partijen direct duidelijkheid.

h.sprangers@deprojectbemiddelaar.nl 

06 5474 7447