• Wat is er innovatief aan De Projectbemiddelaar?

  De Projectbemiddelaar vult het gebied tussen mediation en arbitrage/rechtspraak. De zakelijke markt, waartoe o.a. de bouw behoort, zoekt kennis, ervaring en snelheid. Een gerechtelijke of arbitrale procedure verloopt voor die markt te traag. Mediation biedt in beginsel de gezochte deskundigheid niet. De mediator bemoeit zich niet met de inhoud van een geschil.

  De Projectbemiddelaar schuwt, anders dan een mediator, het eigen oordeel niet en zet zonder terughoudendheid zijn of haar deskundigheid in. De Projectbemiddelaar kan, als partijen daartoe besluiten, in specifieke kwesties zorgen voor (niet-)bindend advies. Hij of zij velt echter, anders dan bij rechtspraak of arbitrage, geen vonnis en is daardoor niet gebonden aan procedurevoorschriften. Het ontbreken van die voorschriften geeft projectbemiddeling haar snelheid.  Het eigen onafhankelijke oordeel van De Projectbemiddelaar geeft partijen een ander perspectief op het geschil, het nuanceert en het stimuleert et denken over het ’eigen gelijk‘.  

  Elke Projectbemiddelaar van onze organisatie beschikt over ruime ervaring en  heeft bovendien vaak ook nog een eigen insteek. Leest u de profielen die op deze website staan.

 • Wat is het voordeel van deze innovatie voor mij?

  Het voordeel van deze innovatie voor u is deze. Overeenkomsten door partijen zelf gesloten, zoals een vaststellingsovereenkomst, worden voor 88% geheel of gedeeltelijk nageleefd (WODC, ministerie van Justitie). Dit is aanzienlijk hoger dan de mate waarin vonnissen worden nageleefd (ongeveer 33%).

 • Wat is het verschil tussen projectbemiddeling en mediation?

  De  Projectbemiddelaar is gespreksleider, onderhandelaar, manager en deskundige in één. Hij of zij pakt alles aan om het geschil opgelost te krijgen en werkt proactief met partijen samen naar een oplossing toe. Mediation is een techniek die zich in de eerste plaats richt op de verbetering van de communicatie tussen partijen. Een projectbemiddelaar beheerst deze techniek, als onderdeel van zijn of haar werk, maar gebruikt belangrijke andere kwaliteiten, bijvoorbeeld deskundigheid.

 • Wat is het verschil tussen projectbemiddeling en arbitrage of rechtspraak?

  Bij projectbemiddeling bereiken partijen zelf een oplossing voor hun geschil en leggen die vast in een vaststellingsovereenkomst. Een rechter of arbiter legt partijen een oplossing op.

  Een procedure bij de rechtbank of arbitrage is gebonden aan allerlei procedurevoorschriften die vaak tot een zeer lange doorlooptijd leiden. Bij veel geschillen die bij de rechtbanken worden gevoerd is bovendien sprake van een verplichte procesvertegenwoordiging door advocaten. Projectbemiddeling is vrij van dergelijke voorschriften, wat de doorlooptijd korter en de kosten lager maakt. Men kiest de eigen projectbemiddelaar. Een rechter of arbiter wordt toegewezen.

 • Heb ik niet meer baat bij een uitspraak door een rechter?

  Wat het gezonde verstand zegt en wat velen weten uit eigen ervaring, is bewezen. Het samen beslissen is van doorslaggevend belang. Overeenkomsten door partijen zelf gesloten, zoals een vaststellingsovereenkomst, worden voor 88% geheel of gedeeltelijk nageleefd (WODC, ministerie van Justitie). Dit is aanzienlijk hoger dan de mate waarin vonnissen worden nageleefd (ongeveer 33%). Wanneer echter een partij jurisprudentie wil verkrijgen met het oog op herhaling kan een rechterlijk vonnis zinvol zijn. Voetballiefhebbers kennen het Bosman-arrest. Dit vonnis veranderde de praktijk van de voetbaltransfers.

 • Wat betekent projectmatig precies?

  Wie op Wikipedia zoekt bij project, treft woorden aan als: unieke opgave, tijdelijke inspanning, vooraf gedefinieerd eindresultaat, georganiseerd samenbrengen van mensen en middelen. Zo pakt De Projectbemiddelaar het aan. Hij of zij werkt systematisch, volgens een plan, bij voorkeur binnen kort tijdsbestek, aan het bereiken van een voor allen acceptabele oplossing van het geschil.

 • Wat bedoelen jullie met een managementopgave?

  Een projectbemiddelaar functioneert als een manager: hij of zij regelt wat nodig is aan ondersteunende diensten en voorzieningen en werkt zodanig met alle betrokkenen samen, dat rondom het geschil een sfeer van aanpakken ontstaat, gericht op het oplossen ervan.

 • Wat is 360° feedback bij Projectbemiddeling?

  Bij projectbemiddeling betekent 360° feedback het vanuit de verschillende posities bekijken van het geschil om een zo reëel mogelijk beeld te verkrijgen van wat er speelt. Het doel ervan is geen ander dan zicht krijgen op mogelijke oplossingen.

  Er loopt een net van verbindingen tussen alle beschikbare feiten. Feiten die technisch van aard kunnen zijn, maar ook juridisch, financieel, politiek, bedrijfseconomisch, toekomstgeoriënteerd (bijvoorbeeld in verband met nieuwe opdrachten) of te maken hebben met bejegening en andere immateriële aspecten van samenwerking. Het is nagenoeg onmogelijk om vanuit één gezichtspunt hier een werkzaam beeld van te krijgen. Er zijn altijd zaken die men over en weer van elkaar niet weet. Het is daardoor lastig om zicht op werkbare oplossingen te krijgen. Het gaat De Projectbemiddelaar om die oplossingen, vandaar de 360° feedback.

 • Wordt de oplossing van het geschil bij projectbemiddeling vastgelegd?

  Ja, de uitkomst die partijen bereiken wordt door De Projectbemiddelaar op papier gezet in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Deze is bindend.

 • Wat kan ik doen als de ander zich niet houdt aan wat afgesproken is?

  De vaststellingsovereenkomst is een gewone overeenkomst waarvan de nakoming in rechte kan worden afgedwongen. Het is echter zelden nodig. Overeenkomsten door partijen zelf gesloten, zoals een vaststellingsovereenkomst, worden voor 88% geheel of gedeeltelijk nageleefd (WODC, ministerie van Justitie), wat aanzienlijk beter is dan de naleving van een vonnis.

 • Ik wil het geschil graag onder leiding van De Projectbemiddelaar oplossen, maar mijn wederpartij twijfelt. Wat kan ik doen?

  U vraagt De Projectbemiddelaar om vrijblijvend contact op te nemen met de wederpartij om de mogelijkheden van projectbemiddeling toe te lichten. Een gezamenlijk vrijblijvend gesprek bij De Projectbemiddelaar behoort ook tot de mogelijkheden. Vaak gaan partijen meteen na dit gesprek aan de slag, want projectbemiddeling betekent ook efficiency.

 • De wederpartij wijst bemiddeling af omdat zij de door mij genoemde bemiddelaar niet (meer) onpartijdig acht. Wat moet ik doen?

  De Projectbemiddelaar telt meerdere partners, wat u en uw wederpartij extra keuze geeft. In de nabije toekomst kan De Projectbemiddelaar ook terugvallen op geassocieerde bemiddelaars. Dit vergroot de keuze.

 • Wat zijn de gemiddelde doorlooptijden en wat kost projectbemiddeling?

  Elke projectbemiddeling is uniek, omdat elk geschil op zich bijzonder is. De aanpak kan daardoor variëren. Het komt vaak neer op meerdere bijeenkomsten van enkele uren. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld twee aaneengesloten dagen. De doorlooptijd wordt in de praktijk vooral bepaald door de agenda’s, een enkele keer door de behoefte aan tussentijds (bindend) advies. Is het gemakkelijk om afspraken te maken en is tussentijds advies niet nodig, dan kan het om weken gaan, anders worden het enkele maanden.

  Bij de kosten gaat het vooral om het aantal gewerkte uren. Het uurtarief  is afhankelijk van de aard en complexiteit van het geschil, de benodigde specifieke deskundigheid en het financieel belang. De Projectbemiddelaar hanteert uurtarieven die bij twee partijen variëren tussen de € 75 en € 200 (excl. BTW) per partij. De kortste projectbemiddeling ooit nam één uur in beslag, de langste 53 uur. Beide zijn met succes bekroond. Het gemiddelde tendeert naar vijftien uur.

 • Wat zijn de gevolgen als een projectbemiddeling mislukt?

  De gevolgen zijn gering. Tenzij partijen schriftelijk anders afspreken, geldt dat wat in het kader van een projectbemiddeling is besproken, valt onder de geheimhouding van de projectbemiddelingsovereenkomst. Dit betekent dat partijen in beginsel niet gebonden zijn aan uitspraken of toezeggingen die in het kader van de projectbemiddeling zijn gedaan. Ook de meningen en observaties van De Projectbemiddelaar vallen in beginsel onder de geheimhouding, zodat een partij later in een procedure zich niet kan beroepen op een uitgesproken mening of observatie van De Projectbemiddelaar. Hierin verschilt projectbemiddeling dus niet van mediation. De processuele uitgangspositie is dus door de projectbemiddeling niet aangetast.

  Een mislukking hoeft evenmin te betekenen dat de projectbemiddeling geen zin heeft gehad. Partijen hebben vaak een beter inzicht gekregen in de eigen positie én die van de wederpartij. Die kennis brengt partijen soms op een later tijdstip alsnog bij elkaar. Ook kan deze kennis leiden tot opzetten van een meer specifiek toegespitste gerechtelijke of arbitrale procedure. Zo kan de projectbemiddeling toch een nuttige investering zijn geweest.

 • Kan ik me bij projectbemiddeling laten bijstaan door mijn adviseurs?

  Ja, dat kan. De Projectbemiddelaar is sturend en zal niet schuwen de adviseurs naar hun visie te vragen, om een zo compleet mogelijk beeld van alle feiten, omstandigheden en belangen te krijgen. Niet zelden spelen die adviseurs, indien eenmaal mogelijke oplossingsrichtingen zijn gevonden, een positieve rol in voortvarend bereiken van een goed eindresultaat.