Algemene Voorwaarden

 1. De Projectbemiddelaar is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Projectbemiddelaar van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de bemiddeling tussen opdrachtgevers (inclusief het uitbrengen van adviezen) in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Projectbemiddelaar voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 (drie) maanden.
 2. Eventuele aanspraken van opdrachtgevers in hier bedoelde zin dienen binnen 6 (zes) maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan een opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De resultaten van toepassing en gebruik van de door De Projectbemiddelaar verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van De Projectbemiddelaar vallen. Ofschoon de opdracht door De Projectbemiddelaar naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan De Projectbemiddelaar geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 3. De Projectbemiddelaar beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 4. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgevers die hun geschil ter bemiddeling aan De Projectbemiddelaar hebben voorgelegd. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgevers vrijwaren De Projectbemiddelaar tegen aanspraken/vorderingen van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, verband houdende met door De Projectbemiddelaar ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 6. De Projectbemiddelaar zal bij de selectie van derden die (een deel van) de opdracht uitvoeren, zorgvuldigheid betrachten. De Projectbemiddelaar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 7. Het is mogelijk dat personen die in verband met de bemiddeling door De Projectbemiddelaar worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. De Projectbemiddelaar gaat ervan uit, en bedingt zo nodig hierbij, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden.
 8. De kosten van uitvoering van de opdracht door De Projectbemiddelaar omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.
 9. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door De Projectbemiddelaar met opdrachtgevers is overeengekomen. Het uurtarief wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie op basis van de CBS index.
 10. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door De Projectbemiddelaar ten behoeve van de opdracht(gever) zijn gemaakt. Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op vijf procent (5%) van het honorarium.
 11. De Projectbemiddelaar kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 13. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 14. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.
 15. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan De Projectbemiddelaar de werkzaamheden opschorten. De Projectbemiddelaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 16. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor De Projectbemiddelaar werkzaam zijn (geweest), met inbegrip van hun erfgenamen en overige rechtsopvolgers, indien zij aansprakelijk worden gehouden.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een opdrachtgever van De Projectbemiddelaar.
 18. De rechtsverhouding tussen De Projectbemiddelaar en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.